ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย(ขั้นต้น)

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย(ขั้นต้น)
          เมื่อวันศุกร์ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการป้องกันอัคคีภัย(ขั้นต้น) ตามโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย(ขั้นต้น) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในศาลทุกคนและทุกฝ่ายมีความพร้อมและมีสติในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่ทันระวังตัว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในอาคาร โดยวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมและบริเวณอาคารศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา