ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

โครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
          เมื่อวันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้สอบถามถึงปัญหาในการปฏิบัติงานระหว่างกัน  แลกเปลี่ยนความรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา