ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ตาม โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ตาม โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายสหรัฐ สิริวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายตาม โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการแสดงศาลจำลอง  แก่นักศึกษาสาขานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” และมีนายสุวิชา ปราบจิตร เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ และนายกมนพัฒน์ คุญชะวลี นิติกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา