ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายสหรัฐ สิริวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้สอบถามถึงปัญหาในการปฏิบัติงานระหว่างกัน  แลกเปลี่ยนความรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา