ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

47

       เมื่อวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา  นายสหรัฐ สิริวัฒน์ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้จ่าสิบตำรวจบุญมา ศรีวิเชียร นิติกรชำนาญการ และนายอนุสรณ์  อยู่พร้อม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “สิทธิมนุษยชนที่เยาวชนควรรู้”แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จำนวน ๔๒๕ คน ตามหลักสูตร วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 122
ขค.5/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ขบ.27/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.145/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2874/54
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.3647/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.5485/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.5794/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.6006/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.6474/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.6475/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.7100/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.7754/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.7772/60
ไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.7794/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.7795/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.7796/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.7797/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.7798/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.7799/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.7800/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.7801/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.7802/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.7803/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.7804/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.7805/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.7806/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.7924/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.7925/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.7926/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8008/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8096/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8187/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8195/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8196/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.8197/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.8198/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8209/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8226/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8229/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8234/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8235/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8246/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.8252/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8253/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8256/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8257/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8259/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8260/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8261/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8262/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8263/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8264/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8266/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.8267/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8268/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8269/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8270/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.8287/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.8288/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.8289/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.8290/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.8308/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.8309/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8311/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8312/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8313/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8314/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8315/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8316/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.8317/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8318/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8319/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8320/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8321/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8322/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8323/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8324/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8325/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8326/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8327/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8328/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8393/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8403/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8411/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.8421/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8422/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8429/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.8443/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8444/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8445/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8446/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8447/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8448/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8449/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.8450/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.168/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.455/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.570/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.571/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.572/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.576/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.578/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.582/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.586/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.587/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ส.120/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ส.122/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ส.123/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1948/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1977/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2199/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.2235/59
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2331/60
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
อ.2403/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.253/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2565/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.258/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.266/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2661/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.267/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
อ.3071/59
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3093/59
นัดฟังคำพิพากษาหรือนัดฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.